Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος («Ιστότοπος») www.hoc.gr είναι ιδιοκτησία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Βικέλα αρ. 52. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης δημιουργήθηκαν προκειμένου η Ε.Ο.Ε. να παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες σχετικά με το έργο της, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις Ολυμπιακές αποστολές και τις προολυμπιακές ομάδες, και τους διάφορους τομείς δραστηριότητας αυτής.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του παρόντος Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της Ε.Ο.Ε. Εάν δεν συμφωνεί, τότε θα πρέπει να παύσει την επίσκεψη των σελίδων και να μην κάνει χρήση του περιεχομένου τους.

Η Ε.Ο.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και εν γένει ορθότητα. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη ή τον χρήστη. Ωστόσο, ο Ιστότοπός μας και οι διαχειριστές αυτού ως και κάθε άλλως προστηθείς ή έλκων δικαιώματα εξ’ αυτών ουδεμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, φέρουν για τυχόν ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή τον χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης της. Ιδίως, η Ε.Ο.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του Ιστοτόπου. Εν γένει, η Ε.Ο.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών για οποιασδήποτε μορφής ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης ή χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του, τον οποίο χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος. Η Ε.Ο.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή των χρηστών έλεγχο για την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η Ε.Ο.Ε. διατηρεί λογαριασμούς, ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Ο επισκέπτης ή χρήστης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες Ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου, ενώ αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον Ιστότοπο ή την χρήση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση αυτού και των πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτού. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που ενδέχεται: Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο, Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που: παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Ε.Ο.Ε. ή τρίτων, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου, να εμποδίσει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της Ε.Ο.Ε. ή να παρακάμπτει τον έλεγχο της ταυτότητάς του από αυτούς, Να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ε.Ο.Ε. Να εγκαταστήσει, προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού (virus) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού). 3.4. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE), συμβάλλοντας κατά το μέτρο του δυνατού στην ομαλότερη και αποδοτικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του Ιστοτόπου μας όσο και μεταξύ των χρηστών και των διαχειριστών αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, είναι πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Ο.Ε. και διέπεται από τον ν. 2121/1993 όπως εκάστοτε ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθενται στον επισκέπτη ή χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Ε.Ο.Ε. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς της προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Ο.Ε., η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου του Ιστοτόπου. 4.4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη ή χρήστη, υπό την προϋπόθεση αφενός ότι θα αναφέρεται η πηγή προελεύσεώς, οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αφετέρου ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της δικαιούχου ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης ή χρήστης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@hoc.gr».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή του χρήστη διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies, τους παρόντες Όρους Χρήσεως, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης μπορεί αν περιηγηθεί στον διαδικτυακό τόπο χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο επίσκεψης (λ.χ. η ημερομηνία επίσκεψης) και δεν αφορούν το άτομο καθ’ εαυτό. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης στον Ιστότοπο. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η παραχώρηση προσωπικών δεδομένων στην Ε.O.E. στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή ο χρήστης θέλει να εγγραφεί στην ιστοσελίδα και/ή να στείλει μήνυμα στο «info@hoc.gr», τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει τη ρητή αποδοχή του για την συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία γνωστοποιεί κατά την επίσκεψη ή χρήση του Ιστοτόπου. Η Ε.O.E. εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται στον Ιστότοπο τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με τον χρήστη, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απάντησης στα υποβληθέντα ερωτήματα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Ε.O.E. που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή του χρήστη είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα αυτών απαγορεύεται. Η Ε.Ο.Ε. συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή χρηστών του Ιστοτόπου της έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούν οικειοθελώς οι επισκέπτες ή οι χρήστες του Ιστοτόπου. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο επισκέπτης ή ο χρήστης του Ιστοτόπου διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής των στοιχείων του, αλλά και κάθε άλλο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης, όπως με τη χρήση της τεχνολογίας SSL (SecureSocketsLayer) για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σε περίπτωση μιας σύνδεσης SSL. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ανήλικοι κάτω των 16 ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω του Ιστοτόπου Δεδομένα Προσωπικού τους Χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία είναι σύννομη μόνον εάν και στο βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστοτόπους. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών, ενώ η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη ή επισκέπτη. Η Ε.Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνουν, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή των χρηστών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τυχόν τροποποίησή τους διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ισχυρή αν δεν είναι έγγραφη και ενσωματωμένη σε αυτήν. Τα προσαρτήματα περί πολιτικής cookies και πολιτικής απορρήτου του Ιστοτόπου θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και δεσμεύουν τον επισκέπτη ή τον χρήστη του Ιστοτόπου απολύτως. Η Ε.Ο.Ε. επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε έννομο συμφέρον της που θίγεται αναφορικά με το παρόν, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας

backtotop