Διακήρυξη διαγωνισμού «για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας

Wednesday, July 11, 2018 - 15:30

Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, «για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης της ασφάλειας των :

α. κτηρίου των γραφείων της Ε.Ο.Ε. και

β. του Παναθηναϊκού Σταδίου» (A/A: 57838)